Odesílání velkého množství emailů s přílohami přes „PickUp folder“

V tomto příspěvku si ukážeme alternativní způsob odesílání emailů ze serveru. Tento způsob je vhodný zejména v případě odesílání velkého množství emailů a emailů s přílohami. Oproti standartnímu způsobu odesílání (System.Web.Mail.SmtpMail.Send(Message)) se v tomto případě navíc u SmtpClient určuje metoda odeslání SmtpDeliveryMethod. Tím zajistíme, že SMTP server bude zpracovávat požadavky přes „PickUp folder“. Nyní ještě musíme specifikovat adresář, ze kterého se bude SMTP server číst PickupDirectoryLocation.

Imports System.Net.Mail
\'Odešle email s přílohou VIA pickup folder
Public Function SendMailWithAttachement(ByVal odesilatel As System.Net.Mail.MailAddress, ByVal prijemce As System.Net.Mail.MailAddress, ByVal predmet As String, ByVal zprava As String, Optional ByVal filename As String() = Nothing) As Boolean

  Try

    Dim msg As New MailMessage
    Dim i As Integer
    msg.From = odesilatel 
    msg.To.Add(prijemce)
    msg.Subject = predmet
    msg.IsBodyHtml = False \' Text|Html
    msg.Body = zprava

    \'volitelně můžeme připojit přílohy
    If Not (filename Is Nothing) Then
      For i = LBound(filename) To UBound(filename)
        If Not (filename(i) Is Nothing) Then
          msg.Attachments.Add(New Net.Mail.Attachment(filename(i)))
        End If
      Next
    End If

    \'vytvoříme SmtpClienta
    Dim client As New SmtpClient("localhost") \'např. mail.domena.cz

    \'zvolime metodu
    client.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.SpecifiedPickupDirectory

    \'výchozí adresář pro pickup
    client.PickupDirectoryLocation = "C:\\Inetpub\\MailRoot\\Pickup\\" 

    \'odesíláme
    client.Send(msg)
    SendMailWithAttachement = True

  Catch ex As Exception

    SendMailWithAttachement = False

  End Try

End Function

CV – Ing. Lukáš Novák

Aktualizováno: 16.3.2007 11:40

ING. LUKÁŠ NOVÁK

« E-MAIL: LUKAS.NOVAK@EMAIL.CZ »

OSOBNÍ INFORMACE

 • Narozen: *1981 v Čáslavi (žiji v Litomyšli)
 • Národnost: česká
 • Stav: ženatý

VZDĚLÁNÍ

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 • 2000-současnost Pozemkový fond České republiky, Praha
  Odbor informatikyPracuji na pozici vývojáře webových aplikací, administrátora webových stránek www.pfcr.cz. Zodpovídám a za chod a správu intranetových a internetových aplikací společnosti.

OSOBNOSTNÍ KVALITY

 • Flexibilita
 • Umění jednat s lidmi
 • Loajalita k firmě
 • Schopnost týmové spolupráce

JAZYKY

 • anglický jazyk – velmi dobrá znalost
 • německý jazyk – základní znalost
 • španělský jazyk – základní znalost

PRÁCE S PC

 • MS Visual Studio .NET, ASP.NET – programátor web aplikací
 • MS Windows Server 2003 – administrace
 • Práce s databázemi – MS SQL, MySQL – administrace
 • Práce s internetem a MS Office – velmi pokročilý uživatel, rutinně
 • Microsoft Solution Framework, UML

CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ

2007

 • Kvalifikační kurz, Angličtina – pokročilí, Česká republika
  Tutor s. r. o.
 • Školení/kurz/seminář, MS Visual Studio 2005 – Pokročilá tvorba ASP.NET 2.0 webových aplikací, Česká republika
  Gopas – GOC32022006
 • Školení/kurz/seminář, Analýza a design dle MSF, Česká republika
  Gopas – MOC2710
 • Školení/kurz/seminář, Microsoft VS 2005 – Pokročilá tvorba Webových aplikací ASP .NET 2.0, Česká republika
  Gopas – Workshop
 • Školení/kurz/seminář, Úvod do jazyka UML , Česká republika
  Gopas – GOC262005
 • Školení/kurz/seminář, Vývoj aplikací ASP .NET pomocí MS Visual Studia .NET, Česká republika
  Gopas
 • Školení/kurz/seminář, Vývoj ASP .NET 1.x webových aplikací , Česká republika
  Gopas – MOC23102003
 • Školení/kurz/seminář, MS Outlook ve spolupráci s MS EXCHANGE serverem verze 2003, Česká republika
  EIITE2002
 • Školení/kurz/seminář, MS Visual Basic.NET – úvod do programování, Česká republika
  GOPAS

REFERENCE

 • Pozemkový fond České republiky
  – použité serverové technologie ASP.NET 2.0, MS SQL
  – úroven participace: kompletní řešení včetně vývoje, instalace a správy serveru
 • I Like Art
  – použité serverové technologie PHP, MySQL
  – úroveň participace: kódovánání PHP a CSS
 • Výtvarné studio Dolní Újezd
  – použité serverové technologie PHP, CSV
  – úroveň participace: kódovánání PHP a CSS

PŘEDNOSTI

 • Cílevědomost
 • Etická a morální zásadovost
 • Potenciál technicko – ekonomického myšlení
 • Trvalá ochota učit se novým věcem

ZÁJMY

 • Zájem o nové technologie v IT
 • Cestování, cyklistika, turistika

OSTATNÍ

 • Řidičské oprávnění skupiny B
 • Účast v soutěži Euromanager

Chcete mít vlastní jednoduchý přehrávač CD v .NET aplikaci? – Pomůže Vám MCI.

Vlastní CD přehrávač? Proč ne?

Jednou z možností jak si udělat vlastní CD přehrávač je použít MCI. MCI = Media Control Interface je řídící mechanismus, který umožňuje přístup k multimediím a zdrojům počítače. Se zařízeními lze velice snadno manipulovat a z aplikace je řídíte jednoduchými příkazy např. open, play, close, …

Public Class CDCore
Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As Integer, ByVal hwndCallback As Integer) As Integer

\'proměnná nemůže být obyčejný String a protože .NET nezná String s pevnou délkou musí se kvůli tomu dělat takováto šílenost
<VBFixedString(127), MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst:=127)> Public rr As String = "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Public Sub OpenCD()

  mciSendString("set cd1 door open", rr, 127, 0)

End Sub

Public Sub CloseCD()

  mciSendString("set cd1 door closed", rr, 127, 0)

End Sub

Public Function CdaudioTrackNumber()

    mciSendString("status cd1 number of tracks", rr, 127, 0)
    Return rr

End Function

Sub Play()
  mciSendString("set cd1 time format tmsf", rr, 127, 0)
  mciSendString("play cd1", rr, 127, 0)
End Sub

Sub Pause()
  mciSendString("pause cd1", rr, 127, 0)
End Sub

\'k hranatým závorkám jen poznámka pro nováčky, Stop je v .Net klíčové slovo a nešlo by použít jako identifikátor, proto musíme Stop obalit závorkami 
Sub [Stop]()
  mciSendString("stop cd1", rr, 127, 0)
End Sub

End Class

Další informace k celé problematice MCI najdete v docela pěkném článku na http://www.geocities.com/smigman.geo/mci/riffmci.html

Čtení a zápis souboru s libovolným kódováním

Určite jste někdy potřebovali načíst nebo zapsat textový soubor, ale nezobrazoval se vám ve správném kódování. Tento problém lze elegantně řešit pomocí StreamReader/StreamWriter a System.Text.Encoding.

Dalšími nejčastěji použivanými kódováními jsou:
System.Text.Encoding.ASCII, System.Text.Encoding.UTF8 a obecně použitelné System.Text.Encoding.GetEncoding(ByVal codepage As Integer). Parametr codepage je kódová stránka – v našem případě použité kódování je pro kódování windows-1250 použito codepage=1250.

  Imports System.Text

  \'Čtení
  Function ReadTextFromFile(ByVal FullFilePath As String, ByRef ReadText As String) As Boolean

    ReadTextFromFile = False
    Dim myStreamReader As StreamReader = Nothing

    Try

      myStreamReader = New StreamReader(File.OpenRead(FullFilePath), System.Text.Encoding.GetEncoding(1250))
      ReadText = myStreamReader.ReadToEnd()
      ReadTextFromFile = True

    Catch ex As Exception

      ReadTextFromFile = False

    Finally

      If Not myStreamReader Is Nothing Then

        myStreamReader.Close()

      End If

    End Try

  End Function

A podobnou funkci si můžeme napsat také pro zápis do souboru.

  Imports System.Text

  \'Zápis
  Function WriteTextToFile(ByVal FullFilePath As String, ByVal TextToWrite As String) As Boolean

    WriteTextToFile = False
    Dim myStreamWriter As StreamWriter = Nothing

    Try

      myStreamWriter = New StreamWriter(File.Create(FullFilePath), System.Text.Encoding.GetEncoding(1250))
      myStreamWriter.Write(TextToWrite, Encoding.GetEncoding(1250))
      myStreamWriter.Flush()
      WriteTextToFile = True

    Catch ex As Exception

      WriteTextToFile = False

    Finally

      If Not myStreamWriter Is Nothing Then

        myStreamWriter.Close()

      End If

    End Try

  End Function